Cwmni cynhyrchu dwyieithog wedi’i leoli yng Nghaerdydd yw Cynyrchiadau ieie. Cafodd ei sefydlu gan Catryn Ramasut a’r cerddor Gruff Rhys yn 2005 i gynhyrchu eu rhaglen ddogfen nodwedd arobryn gyntaf, ‘Separado!’.

Wedi’i ysbrydoli gan broses adrodd storïau ar y cyd, celfyddyd y groes, gwaith animeiddio a cherddoriaeth, mae’r cwmni wedi mynd yn ei flaen i gynhyrchu nifer o raglenni dogfen ar gyfer y rhwydwaith, gan gynnwys Richard and Jaco: Life With Autism, a wyliwyd dros 10 miliwn o weithiau ar BBC Stories yn gynharach eleni.

Yn 2014, rhyddhaodd ieie ei ail raglen ddogfen nodwedd, sef prif eitem y prosiect aml-lwyfan, ‘American Interior’ (ffilm, albwm, llyfr, ap a gwefan), a oedd yn torri tir newydd ac a gafodd ganmoliaeth dda gan yr adolygwyr. Yn 2017, rhyddhawyd Queerama, ffilm a gafodd ei dangos am y tro cyntaf ar noson agoriadol Sheffield Doc/Fest, ac a oedd yn rhan o linyn Gross Indecency y Diwydiant Ffilm Prydeinig (BFI) yn ogystal â Storyville y BBC.

Mae gweledigaeth nodweddiadol y cwmni yn cofleidio diwylliant Cymru, ac yn canolbwyntio ar ymgyrchwyr benywaidd o amryfal gefndiroedd. Rydym yn anelu at gynhyrchu prosiectau aml-lwyfan arloesol ac arbrofol, sy’n ymestyn ffiniau creadigrwydd a thechnoleg. Rydym yn ymdrechu i gyfarwyddo, addysgu ac ysgogi cynulleidfa o ddefnyddwyr cyfryngau sy’n gofyn am fwy a mwy ac sy’n gynyddol soffistigedig, ynghyd ag annog safbwyntiau byd-eang ehangach.

Gyda chefnogaeth Vision Award 3 y Diwydiant Ffilm Prydeinig (BFI), yn ogystal â Ffilm Cymru Wales, mae’r cwmni’n parhau i dyfu, gan weithio gyda thîm o gynhyrchwyr a chyfarwyddwyr sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain i ddatblygu arlwy amrywiol o gynyrchiadau ‘diwylliannol’ creadigol a heriol, sy’n procio’r meddwl, ac sy’n cynnwys ffilmiau nodwedd, rhaglenni dogfen, rhaglenni radio, ac, erbyn hyn, dramâu.

Cefnogir Cynyrchiadau ieie gan Vision Awards y Diwydiant Ffilm Prydeinig (BFI)

BAFTA_STAMPS_WINNER_CYMRU_PHOTO_MASK_POS_SMALL copy
BFI_LOGO
ffilmlogo_teal
Screen-Diversity
Catryn Ramasut

Yn rhinwedd ei gwaith yn rheolwr gyfarwyddwr a chyd-sylfaenydd Cynyrchiadau ie ie, mae Catryn wedi treulio’r degawd diwethaf yn sefydlu enw da’r cwmni ar lefel fyd-eang am ddatblygu a rhannu cynnwys uchelgeisiol ac arobryn. Ar hyn o bryd, mae’n dderbynnydd gwobr fawreddog BFI Vision Award 3 ac yn cymryd rhan yn rhaglen fentora Guiding Lights.

Enillodd ei phrif ffilm gyntaf, Separado!, wobr Sound and Vision CPH:DOX yn 2010; ac roedd American Interior, a gafodd ganmoliaeth gan adolygwyr, ac a ryddhawyd yn 2014, yn gynhyrchiad arloesol, aml-lwyfan a lwyddodd i ddod â mwy na 30 o randdeiliaid rhyngwladol, o ddiwydiannau cyhoeddi, ffilm, digidol a cherddoriaeth, ynghyd am y tro cyntaf. Roedd Catryn yn gyfrifol am arwain y tîm cynhyrchu, sicrhau cyllid a chytundebau dosbarthu byd-eang, yn ogystal â rhoi ymgyrch farchnata aml-sianel heriol ar waith i gefnogi’r gwaith o lansio’r cynhyrchiad hyd prif ffilm. Yn 2017, rhyddhawyd Queerama, ffilm a gafodd ei dangos am y tro cyntaf ar noson agoriadol Sheffield Doc/Fest, ac, ar hyn o bryd, mae’r ffilm ar daith lwyddiannus, yn rhan o gylchdaith y gwyliau rhyngwladol.

Mae Catryn yn llwyddo i gyfuno ei phrofiad helaeth o gynhyrchu – sy’n rhychwantu pob math o allbynnau, o radio i deledu, o newyddiaduraeth i hysbysebu, a chynhyrchu ffilmiau erbyn hyn – â’i sgiliau rheoli busnes cryf. Dengys ei phortffolio eang ei gallu i arwain y broses greadigol ar gyfer cyfryngau o fathau gwahanol, ynghyd â’i gallu i feithrin syniad i fod yn ddewis sy’n fasnachol hyfyw ym myd newidiol y cyfryngau, sy’n cael ei lywio gan ymyrraeth ddigidol.

A hithau’n gyfrifol am weithrediadau dyddiol Cynyrchiadau ie ie, mae Catryn yn canolbwyntio ar gael y gorau allan o’i thîm amrywiol o gydweithredwyr er mwyn sicrhau bod allbwn y cwmni’n gafael yn nychymyg cynulleidfaoedd gartref a thramor.

Alice Lusher

Mae gan Alice 16 mlynedd o brofiad ym maes cynhyrchu dramâu teledu a phrif ffilmiau o’r radd flaenaf. A hithau wedi codi trwy’r rhengoedd datblygu a chynhyrchu, mae ganddi ddealltwriaeth eang o gynhyrchu ffilmiau, sy’n ymestyn o’r cysyniad i’r dosbarthiad terfynol.

Gan ddefnyddio ei phrofiadau’n gweithio i rai o gwmnïau annibynnol blaenllaw’r Deyrnas Unedig, gan gynnwys cwmni Ffilm a Theledu Carnival, Tiger Aspect, Left Bank Pictures a Clerkenwell Films, mae Alice wedi saernïo hanes cryf o weithio ym maes datblygu stori, ac o ran darparu cyllidebau a threfnu gwasanaethau ar gyfer ffilmiau annibynnol sydd â chyllidebau bychain.

Mae’r cynyrchiadau y mae Alice wedi bod ynghlwm wrthynt yn cynnwys y gyfres a enillodd lu o wobrwyon, sef Misfits ar E4, ynghyd â chomedi sefyllfa Medics gan Comedy Central, Wallander, Afterlife, a The Edge of Love, gyda Matthew Rhys yn portreadu Dylan Thomas. Yn 2011, cynhyrchodd Once And For All, sef ffilm fer a sinematig yn hyrwyddo cerddoriaeth y band Clock Opera, a gomisiynwyd gan Island Records. Cafodd ei dangos yng ngŵyl ffilm Raindance, Gŵyl Ffilmiau Byrion Llundain a Cannes In a Van.

Ymunodd Alice â Chynyrchiadau ie ie am y tro cyntaf yn 2012, a hynny’n rhan o’r tîm cynhyrchu ar gyfer American Interior. Bellach, mae’n gyfrifol am arwain Adran Ddrama’r cwmni, ynghyd â chynorthwyo â’r gwaith dyddiol o redeg y cwmni a goruchwylio’r amrywiaeth o brosiectau prif ffilm a rhaglenni teledu sydd ar y gweill.

Cymerodd ran yn ddiweddar yng nghynllun Filmonomics Birds Eye View – cynllun sy’n ‘hyrwyddo ac yn addysgu am y safbwynt benywaidd mewn ffilmiau trwy ‘Wneud!’ – nid dweud’ – lle bu’n gweithio ar ddatblygu ein prif ffilm animeiddiedig, sef Candylion. Cynhyrchodd hefyd ffilm ddramatig gyntaf Cynyrchiadau ie ie, sef Elen, ar gyfer S4C, a Chyfres Dramâu Plant yr Undeb Darlledu Ewropeaidd.

Laura Martin-Robinson

Mae Laura yn gyfarwyddwr sy’n gallu gwneud gwaith ffilmio ar ei liwt ei hun, ac mae ganddi enw da am lunio rhaglenni dogfen sensitif a phersonol sy’n herio ac yn difyrru. Mae wedi gweithio ar raglenni arobryn ac wedi cynhyrchu ffilmiau ar gyfer pob un o’r prif ddarlledwyr.

Dechreuodd Laura weithio yn adran ddogfennau’r BBC yn Llundain, lle cynorthwyodd i gynhyrchu’r rhaglenni a enillodd wobr RTS ac a enwebwyd am BAFTA, sef Louis Theroux: A Place for Paedophiles a Louis Theroux: Behind Bars. Mae’r cynyrchiadau eraill y mae wedi bod ynghlwm wrthynt yn cynnwys A Dirty Weekend in Hospital (a enillodd wobr y Rhaglen Ddogfen Materion Cyfoes Orau gan BANFF) ac Around the World in 80 Treasures (a enillodd wobr am y Gyfres Ddogfen Orau gan BBC World).

Cafodd ei chynnwys ar restr fer Gwobrau Talent Channel 4, o dan gategori’r Rhaglen Ddogfen Fer Orau, a hynny am y rhaglen ddogfen gyntaf iddi ei ffilmio ei hun, sef The Dead Letter Detectives Letter (a ddewiswyd ar gyfer gwyliau Britdoc a Birds Eye View).

Yn 2013, dechreuodd gyfarwyddo gwaith darlledu, gan ddechrau gyda chyfres o ffilmiau byrion yn ymwneud â mabwysiadu ar gyfer Channel 4. Yna, aeth yn ei blaen i lunio rhaglen ddogfen gyda Stacey Dooley ar gyfer BBC3 a oedd yn ymwneud â mabwysiadu agored yn UDA.

Ymunodd Laura â Chynyrchiadau ie ie yn 2016. Mae ei gwaith diweddaraf yn cynnwys Richard and Jaco: A Life With Autism, sef rhaglen ddogfen ar gyfer BBC Cymru a godwyd gan BBC Network, ac a arweiniodd at fwy na 10 miliwn yn ei gwylio ar BBC Stories.

Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar raglen ddogfen sy’n arsylwi ar y dyn trawsryweddol cyntaf o Gymru i gael llawdriniaeth lawn, yn ogystal â datblygu amrywiaeth o brosiectau dogfennol i’r cwmni.

Alice McKee

Ymunodd Alice â Chynyrchiadau ie ie yn 2017 trwy Gynllun Twf Swyddi Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac sy’n helpu pobl ifanc yng Nghymru i ddod o hyd i waith yn eu gyrfa ddewisol. Gan weithio ar bob agwedd ar y maes cynhyrchu, mae’n gyfrifol am gynnal proffiliau cyfryngau cymdeithasol y cwmni a chynnig cymorth cyffredinol i’r rheolwr gyfarwyddwr a’r tîm o gyfarwyddwyr a chynhyrchwyr llawrydd. Mae ganddi brofiad blaenorol o weithio fel intern cynhyrchu yn Violet Productions ac Ace Post Production.

Graddiodd Alice yn ddiweddar o Brifysgol Caerdydd â gradd 2:1 mewn Llenyddiaeth Saesneg. Pan oedd yn y brifysgol, bu’n cynnal digwyddiadau creadigol ar gyfer Undeb y Myfyrwyr, gan gynnwys Words Above the Waves, sef cyfres o sesiynau meic agored a gododd arian at elusen iechyd meddwl lleol, ynghyd ag ennill gwobr y flwyddyn am y Digwyddiad Bach Gorau gan yr Undeb. Mae hefyd wedi bod yn wirfoddolwr gweithgar ar gyfer Stonewall, ac fe’i henwyd yn Ymgyrchydd Ifanc y Flwyddyn gan yr elusen yn 2014, a chael y cyfle i siarad yn amryw o ddigwyddiadau’r elusen.

Jack Wynne-Williams

Mae gan Jack gyfoeth o brofiadau ym maes cyfrifo cynyrchiadau, sy’n cwmpasu pob math o allbynnau. Yn rhinwedd ei waith yn bennaeth cyllid Cynyrchiadau ie ie, mae’n gyfrifol am oruchwylio cyfrifon y cwmni, ac mae’n gweithio ar gyllidebau cynhyrchu unigol a chyfrifo prosiectau.

Mae ganddo berthnasoedd gwaith da ag S4C ac Equity, un o undebau Teledwyr Annibynnol Cymru, ac, ar hyn o bryd, mae’n drysorydd ac yn aelod o fwrdd RIG (Radio Independents Group).

Mae hefyd wedi bod ynghlwm wrth y canlynol: Byw Celwydd, Orion: The Man Who Would Be King, Black Mountain Poets, Grandpa In My Pocket, Tati’s Hotel ac A Child’s Christmas in Wales.

.