Catryn Ramasut- Rheolwr Gyfarwyddwyr  a Chyd-Sylfaenydd.

Catryn Ramasut, gyda’i phartner Gruff Rhys, sefydlodd cynyrchiadau ie ie yn 2005. Yn ystod y ddegawd olaf, mae hi wedi sefydlu enw da i’r cwmni yng Nghymru a thrwy’r byd  drwy greu projectau uchelgeisiol sydd wedi enill nifer o wobrau .

Enillodd un o’i chynyrchiadau , Separado! wobr CPH:DOX Sound Award, ac enillodd y cynhyrchiad arloesol, aml- blatform American Interior glod gan y diwidiant yn ogystal. Catryn oedd yn gyfrifol am arwain  tim cynhyrchu American Interior, ac am lwyddo i  ddenu 30 o fuddsoddwyr rhyngwladol, o fyd cerdd, cyhoeddi, film a’r diwidiannau digidol. Yn ogystal bu Catryn yn gyfrifol am sicrhau cefnogaeth ariannol i’r cynhyrchiad a chytundebau dosbarthu byd eang, yn ogystal a threfnu ymgyrch farchnata uchelgeisiol ar nifer o sianeli i  hyrwyddo  lawnshiad  American Interior.

Mae Catryn yn cyfuno ei phrofiad cynhyrchu eang, mewn amrywiol feysydd – radio, teledu, newyddiaduraeth a hysbysebu, gyda sgiliau mewn rheoli busnes a chynhyrchu ffilm.  Hi sy’n gyfrifol am redeg Cwmni cynyrchiadau ie ie o ddydd i ddydd, ac yn hyn o beth mae hi’n credu fod canolbwyntio ar ysbrydoli ei thim amrywiol o gyfarwyddwyr a chynhyrchwyr, er mwyn sicrhau fod cynyrch y cwmni yn dal dychymyg y gynuilleidfa yng Nghymru a thu hwnt.

Drwy ei gwaith mewn sawl maes, profodd Catryn fod ganddi’r ddawn i arwain y broses greadigol mewn  cyfryngau gwahanol, a’r gallu hefyd i ddatblygu syniad a’i droi yn opsiwn ymarferol, mewn byd lle mae’r pwyslais yn gynyddol ar y digidol. Cydnabyddwyd yr agwedd yma o’i gyrfa gan Canolfan Gelfyddydol Chapter yng Nghaerdydd-sy’n cyflwyno a chynhyrchu celf , perfformiadau a ffilm o natur ryngwladol– a lle mae Catryn yn aelod o’r Bwrdd.

Mae Catryn yn angerddol ynglyn ac arbrofi gyda chynwys IP er mwyn galluogi gwahanol gynuilleidfaoedd i uniaethu a’r llinyn storiol mewn gwahanol ffyrdd. Ar hyn o bryd mae Cynyrchiadau Ie Ie yn datblygu sioe Candylion-sioe a esblygodd o albwm o ganeuon gan Gruff Rhys, ac a berfformiwyd fel cynhyrchiad o dan adain National Theatre Wales, a’r bwriad yw datblygu’r sioe theatr yn ffilm wedi ei hanimeidddioi.


Laura Martin-Robinson – Producer / Director

Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn teledu ffeithiol ac wedi gwneud rhaglenni i’r BBC, ITV a Channel 4 mae Laura wedi adeiladu enw da trwy weithio ar ddogfennau sensitif sy’n feiddgar ac yn ddifyr.

Mae ei gwaith cynnar yn cynnwys cynhyrchu’n gynorthwyol ar Louis Theroux: A Place for Paedophiles a Louis Theroux: Behind Bars a enillodd RTS a chafodd ei nomineiddio am BAFTA. Hefyd, A​ Dirty Weekend in Hospital​ (Dogfen Materion Cyfoes Orau BANFF) ac Around the World in 80 Treasures​ (Cyfres Ddogfen Orau BBC World).

Cafodd ei dewis ar gyfer Gwobrau Talent Channel 4 yn y Categori Ddogfen Fyr Orau am ei dogfen gyntaf – The Dead Letter Detectives – a gafodd ei ddangos yn ngŵyliau Britdoc a Birdseyeview.

Yn 2013, fe ddechreuodd hi gyfarwyddo ar gyfer darlledu, yn gyntaf gyda dogfennau byr i Channel 4.  Yn ddiweddar fe gyfarwyddodd hi ei dogfen cyntaf wedi’i hunan-saethu am fabwysiadu agored i BBC3: Giving Up My Baby.

Cafodd ei chodi yn Hong Kong ond bellach, mae’n byw yng Nghymru.

 

Claire Hill – Producer / Director

Mae Claire yn gynhyrchydd a chyfarwyddwr profiadol sydd wedi gweithio ar draws ystod eang o gyfresi a dogfennau i’r BBC a Channel 4 yn yr adran cynhyrchu a datblygu.  Yn ddiweddar, fe weithiodd hi fel uwch gynhyrchydd castio i gyfres Channel 4 Kitchen Impossible gyda Michel Roux Jr a oedd yn cynnwys grŵp o bobl ifanc gydag ystod eang o anableddau a chyflyrau hir dymor fel Down’s Syndrome, awtistiaeth, Tourette’s ac OCD.  Hefyd, wnaeth hi gynhyrchu dogfen sensitif i  Radio 4 – MCAT: The Scourge of the Valleys a adroddodd straeon pobl ifanc bregus yn trafod eu defnydd o gyffuriau a theuluoedd a gollodd plant i hunanladdiad   Fel Cynhyrchydd Cynorthwyol a Chyfarwyddwr hunan-saethu, fe weithiodd hi ar gyfresi BBC Cymru Larkin and Dale’s Takeaway Revolution, Police 24/7 a X-Ray yn cyfarwyddo talent, cynnal mynediad a datblygu dyfeisiadau adrodd stori gyda chymunedau Cymreig.

Mae hi wedi hyfforddi fel newyddiadurwr gyda phrofiad helaeth o ddelio gydag ystod eang o bynciau sensitif, cael mynediad cymhleth ac adeiladu perthnasau ffyddiog gydag unigolion a sefydliadau.

 

Alice Lusher – Producer

Gyda 14 mlynedd o brofiad yn cyhyrchu drama a ffilm ar gyfer teledu ar draws y DU a thramor, fe ddechreuodd gyrfa Alice mewn datblygiad Box TV.  Mae hi wedi bod yn gweithio ar liwt ei hun ers 2004, yn gweithio’n agos gyda nifer o gwmnïau sy’n cynnwys Clerkenwell Films lle wnaeth hi Reolwr Cynhyrchu rhaglenni ar-lein o’r gyfres a enillodd sawl wobr ‘Misfits’ a ‘Medics’,  a pheilot ar gyfer Comedy Central.

Ers dychwelyd i Gymru yn 2010, mae Alice wedi ymgynghori ar sawl ffilm gyda chyllideb fach yn gweithio ar draws datblygu sgriptiau yn ogystal â darparu cymorth amserlenni a chyllideb.

Hefyd, cydnabyddiaeth am: Teachers 4, Afterlife 1 & 2, The Diary of a Nobody, The Edge Of Love, Margaret a Wallander.

Dechreuodd Alice weithio gydag ie ie productions yn 2012, a ymunodd â’r tîm a wnaeth ‘American Interior’ ac yn awr mae hi’n datblygu prosiectau i ochr drama’r cwmni.

english